Công tắc dòng chảy F61MB-1

Công tắc dòng chảy F61MB-1

Công tắc dòng chảy F61KB11 Flow Switch, 1In To 6In Paddles, Nema1
Công tắc dòng chảy F61LB1 F61 Series Flow Switch (Standard Flow Rate – SPDT)
Công tắc dòng chảy F61MB1 Flow Switch, 1In To 6In Paddles, Nema3R
Công tắc dòng chảy F61MB5 Flow Switch,Nema3R,Paddle Type
Công tắc dòng chảy F61MG1 Flow Switch, 1In To 6In Paddles, Nema3R

Công tắc dòng chảy 61KB-11C NEMA 1 Phosphor Bronze Stainless Steel; 3-piece Paddle (3 in., 2 in., and 1 in. Segments) Installed; 6 in. Paddle
Công tắc dòng chảy F61LB-1C NEMA 3R Phosphor Bronze Stainless Steel; 3-piece Paddle (3 in., 2 in., and 1 in. Segments) Installed
Công tắc dòng chảy F61MB-1C NEMA 3R Phosphor Bronze Stainless Steel; 3-piece Paddle (3 in., 2 in., and 1 in. Segments) Installed; 6 in. Paddle
Công tắc dòng chảy F61MB-5C NEMA 3R Stainless Steel Stainless Steel; 3-piece Paddle (3 in., 2 in., and 1 in. Segments) Installed; 6 in. Paddle
Công tắc dòng chảy F61MG-1C NEMA 3R Phosphor Bronze Stainless Steel; 3-piece Paddle (3 in., 2 in., and 1 in. Segments) Installed; 6 in. Paddle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *