Bộ nguồn HWS15A-5/A

Bộ nguồn HWS15A-5/A

đại lý TDK-Lambda | nhà phân phối TDK-Lambda | bộ nguồn TDK-Lambda

Bộ nguồn HWS15A-3 10W
Bộ nguồn HWS15A-3/A 10W
Bộ nguồn HWS15A-5 15W
Bộ nguồn HWS15A-5/A 15W
Bộ nguồn HWS15A-12 15.6W
Bộ nguồn HWS15A-12/A 15.6W
Bộ nguồn HWS15A-15 15W
Bộ nguồn HWS15A-15/A 15W
Bộ nguồn HWS15A-24 15W
Bộ nguồn HWS15A-24/A 15W
Bộ nguồn HWS15A-48 15.8W
Bộ nguồn HWS15A-48/A 15.8W
Bộ nguồn HWS30A-3 20W
Bộ nguồn HWS30A-3/A 20W
Bộ nguồn HWS30A-5 30W
Bộ nguồn HWS30A-5/A 30W
Bộ nguồn HWS30A-12 30W
Bộ nguồn HWS30A-12/A 30W
Bộ nguồn HWS30A-15 30W
Bộ nguồn HWS30A-24 30W
Bộ nguồn HWS30A-24/A 30W
Bộ nguồn HWS30A-48 31.2W
Bộ nguồn HWS30A-48/A 31.2W
Bộ nguồn HWS50A-3 33W
Bộ nguồn HWS50A-3/A 33W
Bộ nguồn HWS50A-5 50W
Bộ nguồn HWS50A-5/A 50W
Bộ nguồn HWS50A-12 51.6W
Bộ nguồn HWS50A-12/A 51.6
Bộ nguồn HWS50A-15 52.5W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *